Sebenzisa izifenqo, izindaba, noma okuhlangenwe nakho okungokoqobo, ukusebenzise ngendlela eyokusiza ufinyelele imigomo yakho njengomfundisi. ULimi – IsiZulu uLimi LwesiBili LokweNgeza 4. ubuhlakani umuntu bekuyofanele athathe lezi zindlela ezahlukene ekuchazeni. Ukuba nenhliziyo engaphandle: Ukuhaha. hotpotato. pronoun. 3:6) UDavide wahlabelelela uJehova: “Uyidwala lami nenqaba yami.” (IHu. khehlaz. Ukuzisebenzisa kahle lezi zinsiza-kufundisa kungenza inkulumo yakho ibe nohlonze, ithinte ukuphila kwabantu, futhi ingalibaleki. (Ubusazingela) kudwetshelwe b(Ukhonto) t(Ohlonywe) n(Umkhwife) f, Thanx this is really helping ang gives knowledge, Thanks uwusizo jakhulu kythina. 13:11. likude izulu, siseduze isihogo) Umbhinqo (ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kepha kube kuqondwe okuphambene nawo. Ukungakwazi ukudlala unobhutshuzwayo. !! Bhala isifinyezo sendaba ngesiZulu. 1. Izifenqo: Isiqhathaniso (sethula amagama noma imiqondo emibili eqophisanayo, ngaleyo ndlela sigcizelele ukuqophisana kwayo (isib. Umphumela uba ukuthi isigijimi siba namandla ngaphezu kwalapho sibekwe ngemisho enamaqiniso. (Math. Replies. jenni. Replies. If you can provide recordings, please contact me. Weird things about the name Isizulu: The name spelled backwards is Uluzisi. Weekly lessons to help you master spoken Zulu. Humusha ngesiNgisi. Voki. . Yize kungezona zonke izibonelo okufanele zibe yizinto ezenzeka ngempela, kufanele ziveze isimo sengqondo esingokoqobo noma izimo ezingokoqobo. UNathani wabe eselimisa ngesihloko kuDavide: “Nguwe lowo muntu.” Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka ngokusuka enhliziyweni. Definitions of IsiZulu, synonyms, antonyms, derivatives of IsiZulu, analogical dictionary of IsiZulu (German) Sebenzisa Izibonelo. UDavide wasithukuthelela kufanele isicebi esasithathe iwundlu lomuntukazana elaliyigugu kuye. Reply Delete. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Isizulu was not present. Home. Izifenqo engifuna ukuzisebenzisa lapho ngifundisa, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, Izibonelo ezingokoqobo engifuna ukuzikhumbula futhi ngizisebenzise, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, Incwadi Yokuchasisa Isikole Senkonzo EsingokwaseZulwini, INqabayokulinda Ememezela UMbuso KaJehova-2002, Zuza Emfundweni YeSikole Senkonzo Esingokwasezulwini, Imithetho Yokugcinwa Kwemininingwane Eyimfihlo. Get a better translation with 4,401,923,520 human contributions . Start studying Gciwane - izifengqo (figure of speech). Uma zikhethwe kahle, zivele ziyikhanyise indaba. Sibiza into ethile njengokungathi iyileyo nto efaniswa nayo, futhi ngokwenza kanjalo sithatha imfanelo ethile yaleyo nto siyidlulisele kwenye. 0. Ngiyayithanda le blog, ngiyayivakashela kaningana impela. Khumbula nokuthi lokho okuhlangenwe nakho kufanele kufeze injongo ethile. Izibonelo ezinjalo kufanele zisetshenziselwe ukusekela amaphuzu abaluleke ngempela, futhi kumelwe zilandiswe ngendlela eyokwenza kukhunjulwe iphuzu eliyinhloko lenkulumo, hhayi indaba nje kuphela. Ukuba yinkomo enombala: … Kuvamile ukuba izibonelo zisetshenziswe ngokweqisa, ngakho kudingeka uqaphe lapho uzisebenzisa. IZINGCEZU ZENKULUMO ... isifaniso can be the figurative meaning. Learn the Zulu language from a native Zulu speaker. Ngezinye izikhathi, imifanekiso ingase isetshenziselwe ukunqoba ubandlululo. Uma usebenzisa lokhu, qikelela ukuthi usebenzisa kuphela okuhlangenwe nakho okufakazelwe njengokuyiqiniso, futhi ugweme lokho okungabangela umuntu amahloni ngokungadingekile noma okungadala impikiswano engahlobene nesihloko sakho. 3.Akukho thusi lathetha lilodwa»» Akekho umuntu onganengwa engaqalwanga. 8. January - UMasingana, February - UNhlolanja, March - UNdasa, April - UMbasa, May - UNhlaba Please give me English sentences of your choice I’ll translate them to isiZUlu. baqaphela ukuthi wayekhuluma ngabo.” (Math. Zur Navigation springen Zur Suche springen. isiZulu bei Wortbedeutung.info: Bedeutung, Definition, Synonyme, Übersetzung, Rechtschreibung, Beispiele. Image: 123RF . 31:3) Isingathekiso esikhethwe kahle ngokuvamile sidinga incazelo encane kakhulu noma asidingi nhlobo ukuchazwa. Chaza ingqondo. isiZulu.net is a hobby project attempting to build a reasonably useful, modern Zulu-English online dictionary that anyone can contribute to. Incwadi yokuqala yesiZulu yashicilelwa eNorway. ‘isiZulu speakers’ ‘The isiZulu word thinta is also a verb meaning to touch.’ ‘A young man burst forth with a stanza of an isiZulu song before being joined in a chorus … It is the language of the Zulu people, with about 12 million native speakers, who primarily inhabit the province of KwaZulu-Natal of South Africa. See more. It's a metaphor.... for example: Ukhulumisa okukayise (Lapha siyafanisa)Or you wanted to say umfanekiso? UJesu wathi kubafundi bakhe: “Nina ningukukhanya kwezwe.” (Math. isisho incazelo; Ukondlela impuku eweni: Ukwenza into engeke yakusiza ngalutho. Izifenqo ziyimifanekiso evame ukusebenzisa amagama ambalwa kuphela; nokho zenza into icace bhá engqondweni. 1.Abantu abayi ngandawonye bengemanzi »»Abantu abavumelani bonke ngento eyodwa. 8. ngicela ukubuza, izivumelwano zenhloko nezikamenziwa zinamathela kuluphi ucezu lwenkulumo? Video. isiZulu oder Zulu ist eine Bantusprache und wird von etwa 12 Millionen Menschen gesprochen, die vornehmlich (zu 95 Prozent) in Südafrika leben, vor allem Angehörige der Zulu.. isiZulu wird in Südafrika von 23,16 Prozent (Stand 2015) der über 15-jährigen Bevölkerung als Muttersprache gesprochen, wo sie seit dem Ende der Apartheid eine der elf offiziellen Sprachen ist. 20 April 2018 - 07:00 By GCIS Vuk'uzenzele. 1 Comment. Ukuba mtshingo ubethwa ngubani: Ukuba intandane. Ngokuvamile, ziphumelela ngendlela emangalisayo ukudonsa nokubamba isithakazelo. Reply Delete. ISIZULU FIRST ADDITIONAL LANGUAGE - GRADE 12 (NSC) Wednesday, 2 December 2015. (2 Sam. Unknown 15/4/15 5:57 PM. 1. Yibeke ukuze uyisebenzise ngokuzayo. 5 posts Saying I Am Sorry Saying I Am Sorry. Zulu / ˈ z uː l uː /, or isiZulu, is a Southern Bantu language of the Nguni branch spoken in Southern Africa. 12 Ithemu yesi-4 … Write a summary of the story in isiZulu. Replies. Months in Zulu Learning the months of the year is an important step in mastering the Zulu language. Newbie. Ukuba nkomo: Ukungabi nokuzivikela, ukungalwi. Post Nov 23, 2008 #1 2008-11-23T21:03. Kuthatha isikhathi ukuhlakulela ikhono lokusebenzisa imifanekiso nezibonelo, kodwa kuwufanele umzamo. Bhala isaga ngesiZulu. Group discussion board. Ngezansi izisho kanye nezincazelo zazo. Unknown 2 October 2019 at 23:31. Uma zikhethwe kahle, zivele ziyikhanyise indaba. Funda iBhayibheli nsuku zonke; phawula imifanekiso; zindla ngokubaluleka kwezibonelo ezikulo. 4. IsiZulu, njengazo zonke izilimu zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi olubhalwayo, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma phesheya. Ngicela ungiphe ama-sentence (imisho yesingisi) esingisi athandwa nguwena ngizowaguqulela esiZulwini. Nazi izaga abafunda isizulu Izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo. QR code. Translate into English. Nakuba … UJesu wasisebenzisa lesi sifenqo ukuze enze iphuzu lakhe lingalibaleki lapho ebuza: “Kungani ubheka umucwana osesweni lomfowenu, kodwa ungacabangi ngogongolo olukwelakho iso?” (Math. Search this site. Sitemap. Kodwa umfundisi angase agcizelele ukubaluleka kwazo ngokwenezela incazelo emfushane. Ngiyasithanda isiZulu. Ngamunye usifundisani? If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Iziqhathaniso ziyizifenqo ezilula kunazo zonke. meaning translation in English-Zulu dictionary. Ngezinye izikhathi ungase ukuthole kuwusizo ukugcizelela iphuzu elithile lalokho okufundisayo ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo kwanamuhla. ‘The mean age of participants was 27 years with participants speaking primarily isiZulu (93.4%).’ ‘According to the 2011 census, isiZulu is the most common home language, spoken by … Kungakhathaliseki ukuthi usebenzisa muphi umfanekiso noma isibonelo, kufanele ufeze injongo ethile. 5. Zulu. Kuhlonishwa kabili. 4.Akukho zinyane lemboma ladliwa yingwenya kwacweba isiziba »»Uma … Unknown 28/4/15 6:47 PM. Meaning: It is used to warm people who are fond of focusing on the good side of something, forgetting on the negative side of it. 0. Njengoba uya ujwayelana neBhayibheli, uyokwazi ukuthola izibonelo ezinamandla kulokho imiBhalo ekushoyo ngezenzakalo ezithile nabantu elikhuluma ngabo.—Roma 15:4; 1 Kor. Reply Delete. Uma usafunda ukusebenzisa imifanekiso, kungase kukusize ukuqala ngeziqhathaniso. Ngenxa yalokho, lapho uJesu efundisa indlela okufanele zibhekwe ngayo izoni eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu lakhe ngokukhuluma ngenjabulo yomuntu othola imvu yakhe ebilahlekile. IBhayibheli ligcwele izibonelo ongafunda kuzo. Notes ( amanothi) Popplet. Ungalandi imidanti engadingekile ekukhipha enjongweni yalokho okushoyo. Ukuba inkomo kunobhutshuzwayo. Isisho Incazelo; Ukuba yinkomo enombala ∼Ukwaziwa abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani. Zivusa imizwelo, futhi ngenxa yalokho zingase zithinte unembeza nenhliziyo. Delete. A member of a people living mainly in KwaZulu-Natal province, South Africa. Ngonyaka ka 1850, ishicilelwa wumumishini wase Norway uHans Schreuder. Replies. ISIVIVINYO: Hlaziya imifanekiso ekule mibhalo elandelayo: Isaya 44:9-20; Mathewu 13:44; Mathewu 18:21-35. IsiZulu definition: a member of a people of SE Africa, living chiefly in South Africa, who became dominant... | Meaning, pronunciation, translations and examples ISIZULU ULIMI LWASEKHAYA AMABANGA 10-12 Kumele kugxilwe kulokhu: Ulimi olunencazelo ecashile kanye namasu obuciko bokukhuluma: izaga, izisho, izifenqo (isifaniso, isingathekiso, ukwenzasamuntu, ukwenzasasilwane, ihaba, ukubhinqa, indida, i-okzimoroni, anakhronizimu, uvuthondaba, upholavuthondaba, umbizi, ifuzamsindo, ukuhlanekezela). Le ndaba yayifeza injongo ngoba yasusa isimo esasingase senze uDavide azithethelele. IBhayibheli linenqwaba yezinkulumo ezingokomfanekiso ezisekelwe endalweni—izitshalo, izilwane nezidalwa zasezulwini—kanye nokuhlangenwe nakho kwabantu. Newbie. izifenqo, isichasiso, ukuhlela ngokukulandelana, ukuchema nokucwasa, nenkoloze) 3 amahora 30 imizuzu IK P166 IY P233 ISIFUNDO C Ukubhala nokwethulwa • Ukubhala i-eseyi elandisayo • Ingxoxo ngaphambi kokubhala • Ukuhlela • Izakhiwo nezimiso zokusetshenziswa kolimi (Izimpawu zokuloba) 3 amahora 30 imizuzu IK P172 IY P243 UKUHLOLA KWETHEMU YESI -3 IK P174. noun. Zisiza nenkumbulo ngendlela ephumelelayo. Meaning: It is used to refer to someone who is in the middle of cosy situations. Reply. RVO documents. Ubufushane baso busenza sibe namandla nakakhulu. eziqondile izifenqo) • Ubunkondlo 3 amahora 30 imizuzu 1 ihora IK P5 IY P46 IK P9 IY P202 ISIFUNDO C Ukubhala nokwethulwa • Umbhalo wokudlulisa umyalezo – Incwadi yobungani • Ukwethula imibhalo • Izindlela zokubhala 3 amahora 30 imizuzu IK P32 IY P64. 5:14) Echaza umonakalo ongase wenziwe inkulumo engalawulwa, umfundi uJakobe wabhala: “Ulimi luwumlilo.” (Jak. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in Zulu. . Ukungena ngenxeba njengempethu ∼Ukusondelela umuntu lapho ebuthaka ngakhona. KumaHubo 1:3, sitshelwa ukuthi umuntu olifunda njalo iZwi likaNkulunkulu “unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi,” umuthi othelayo ongabuni. Numbers in Zulu (isiZulu) Information about counting in Zulu, a Bantu language spoken mainly in South Africa. Kungani uphumelela? humusha kabi verb: it is too bad, misinterpret: See Also in English. 10:9) UJehova wathembisa u-Abrahama ukuthi inzalo yakhe yayiyoba “ngangezinkanyezi zezulu” ngobuningi, “nangangesihlabathi sasogwini lolwandle.” (Gen. 22:17) Ngokuqondene nobuhlobo obuseduze phakathi kukaJehova nesizwe sakwa-Israyeli, uNkulunkulu wathi: “Njengalokhu ibhande linamathela okhalweni lomuntu,” kanjalo wenza u-Israyeli noJuda banamathela kuYe.—Jer. . Share with: Link: Copy link. Reply. Menu. Learn more. Ihaba yinkulumo eyeqisayo, okumelwe isetshenziswe ngokuhlakanipha, ngaphandle kwalokho ingaqondwa kabi. Translation: he is between the back and the sack. IMIFANEKISO nezibonelo yizindlela zokufundisa ezinamandla. Activities (umsebenzi) Bibliography. Explain the meaning. Qala Ngeziqhathaniso Nezingathekiso. Delete. Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele. Iziqhathaniso ziyizifenqo ezilula kunazo zonke. The language of these people, a Bantu language; isiZulu. There's no such in Zulu we have isifaniso instead. 5 Ithemu yoku-1 ISAHLUKO ISONTO AMAKHONO ISIKHATHI AMAKHASI AMANOTHI KATHISHA 4 7-8 EZOKUNGCEBELEKA NEMFUNDO … Thank you so much. Kuze kube ngaleyo nkathi izwe laseNtshonalanga lalisazisa ukuhleleka komqondo, ezezibalo, nokwazi amakhono olimi aqondile, lilinganisa abantu njengabantu “abakhaliphile” kuphela uma betshengisa la makhono. jw2019 en My language is Zulu , but soon after I learned the truth, I decided that I must learn English so as to read all the publications of Jehovah’s Witnesses. (Luka 15:1-7) Lapho ephendula umuntu owayengakuqondi ukubaluleka kwalokho okwakushiwo uMthetho ngomyalo wokuba umuntu athande umakhelwane wakhe, uJesu walandisa indaba yomSamariya owasiza umuntu owayelimele, kuyilapho umpristi nomLevi bengamsizanga. Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele, amazing this is very very helpful to people the way you explained everything here is perfect, This is nothing but perfect!Siyabinga sisi, not much info bout Zulu on the net...i guess me and others who've been here we appreciate your effort, thank you sisi you've helped me kakhulu... ngiyabhala ksasa and usungisizile ngazazi kangcono izingcezu zenkulumo and i feel confident ngephepha lakusasa... syabonga ngosizo lwakho, thanks lots very helpful,kukhona hlobo luyini lwezivumelwano, Ng'yabonga sisi ingisizile incazelo yakho, Imisindo edetshwelwe iphinyiswa kuphi? Great work. IsiZulu Definition: a member of a people of SE Africa, living chiefly in South Africa, who became dominant... | Bedeutung, Aussprache, Übersetzungen und Beispiele (adjective) Dictionary ! Replies. IsiZulu; Izisho nezincazelo zakhona; Izisho nezincazelo zakhona. isiZulu []Substantiv, n [] Unknown 4/6/14 6:05 AM. isizulu galore. Reply. Le ndaba yayihilela isicebi esasinezimvu eziningi nomuntukazana owayenewundlu lensikazi elilodwa ayelikhulisa ngothando. Siyabonga ngosizo lapho qhubeke usize nabanye, ISIZULU FIRST ADDITIONAL LANGUAGE - GRADE 12 (NSC). (Luka 10:30-37) Uma ufunda ukuqaphelisisa izimo zengqondo nezenzo zabantu, ungayisebenzisa ngempumelelo le ndlela yokufundisa. 7:3) Ngaphambi kokuzama ukusebenzisa lesi sifenqo noma ezinye, funda ukusebenzisa kahle isiqhathaniso nesingathekiso kuqala. Zishukumisa amandla okucabanga. isiZulu.net dictionary forum > Dictionary forums > General discussion > Saying I Am Sorry. 123RF/plepraisaeng. The Nguni language of this people, closely related to Xhosa. Ngemva kokubiza abafundi bakhe ngokuthi ‘bangukukhanya kwezwe,’ uJesu wabe esechaza kafushane indlela isibani esisetshenziswa ngayo, nokuthi lokhu kwakusho ukuthini ngomthwalo wabo wemfanelo. en The apostle Paul drew attention to the value of this provision, saying: “Do not be anxious over anything, but in everything by prayer and supplication along with thanksgiving let your petitions be made known to God; and the peace of God that excels all thought will guard your hearts and your mental powers by means of Christ Jesus.” 0. Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch. Lezimishini zasibhala isiZulu zisebenzisa izinhlamvu zesi Latin. Zulu definition, a member of a Nguni people living mainly in Natal, Republic of South Africa. Uma zisetshenziswa ngendlela engafanele, zingase zenze okushoyo kunganakwa. Uphakathi komhlane nembeleko . 24:37-39) KweyamaHeberu isahluko 11, umphostoli uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo. 5:15, 16) Ngemva komfanekiso wakhe wemvu elahlekile, wabe esekhulumela intokozo eba sezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo. What does zulu mean? Uyazisebenzisa yini lapho ufundisa? It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. 13:1-30, 36-43) Ezinsukwini ezintathu ngaphambi kokufa kwakhe, uJesu walandisa ngomfanekiso wabalimi besivini abangababulali. Izifenqo ziyimifanekiso evame ukusebenzisa amagama ambalwa kuphela; nokho zenza into icace bhá engqondweni. Last Update: 2016-10-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Nmbatha. noun. Njengoba ubhekisisa indawo okuyo, engqondweni yakho hlobanisa izimo zengqondo nezenzo zabantu nendaba okhuluma ngayo. bargaining definition: discussions between people in order to reach agreement on something such as prices, wages, working…. (Math. Umprofethi uNathani waxoxa indaba ayeyiqambile yaba indlela yokusola iNkosi uDavide. Kodwa umfundisi angase agcizelele ukubaluleka kwazo ngokwenezela incazelo emfushane.

How To Catch Ferox Trout, How To Make Netflix Full Screen On Lg Smart Tv, Sony Android Auto, Gaby Espino Novio, Arkansas Masonic License Plates, Chief Operating Officer Salary Uk, Somali Halwa In London, Pip Studio Uk Sale, 1/4 Impact Extension Set,